info@maliyontem.com 0212 334 06 83

E-Vergilendirme Eğitimlerimiz

Vergilendirmede teknolojik gelişmelerin kullanımı her geçen gün artmaktadır.  Son düzenlemelerle birlikte Türkiye’deki firmaların büyük bölümüne artık e-fatura ve e-defter uygulamasına girmek zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasını zorunlu olarak kullanmaya başlayacak olan, zorunlu olmadığı halde avantajlarından yararlanmak için efatura ve e-defter uygulamasına geçiş yapmak isteyen firmalar için bugüne kadar yayımlanan yasal düzenlemeler, geçiş aşamasında dikkat edilmesi gereken konular ile birlikte verilecektir. Uygulamada karşılaşılan sorunlar, tecrübe edilen çözüm örnekleriyle anlatılacaktır.

E-Defter: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

E-Fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-Arşiv: 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-Bilet: ektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS), kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır.

E-Tebligat: Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

E-Yoklama: Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler doğrultusunda yerine getirilecektir.

E-Defter, E-Fatura Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar

Süre: 4 Saat

Katılımcılar: Firmaların Muhasebe, Finans ve Vergi bölümü yönetici ve çalışanları ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personel

Eğitimin Kapsamı: Son düzenlemelerle birlikte Türkiye’deki firmaların büyük bölümüne e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasını zorunlu olarak kullanmaya başlayacak olan, zorunlu olmadığı halde avantajlarından yararlanmak için e-fatura ve e-defter uygulamasına geçiş yapmak isteyen firmalar için bugüne kadar yayımlanan yasal düzenlemeler, geçiş aşamasında dikkat edilmesi gereken konular ile birlikte verilecektir.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar, tecrübe edilen çözüm örnekleriyle anlatılacaktır.

Eğitimin Amacı: Firmaların yönetici kadrosunda görevli olan profesyonelleri, satın alma müdürleri ve personeli, dış ticaret işlemleri personeli, muhasebe, finans ve vergi bölümü müdürleri ve personeli ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personeli için faydalı olacak eğitimimizde yasal düzenlemeler, proje aşamasında karşılaşılan sorunlar pratik çözüm örnekleri eşliğinde anlatılacaktır.

Eğitim Programı

 • Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu Yasal Düzenlemeleri
 • E–Fatura ve E–Defter Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • E–Fatura Sistemine Geçiş Aşamasında ve Sonrasında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • E-Arşiv Uygulamasının Getirdikleri
 • Örnek Uygulamalar ve Çözümlü Örnekler

Elektronik Uygulamalarda Güncel Gelişmeler (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Saklama, E-Bilet)

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Firmaların Muhasebe, Finans ve Vergi bölümü yönetici ve çalışanları ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personel

Eğitim Programı

E-FATURA UYGULAMASI

 • Güncel Gelişmeler (Yeni Kapsam, Yeni UBL, mevzuat değişiklikleri)
 • Yaşanan Sorunlar
 • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (masraf politikası, dekontlu işlemler, senaryoların kullanımı, belge düzeni v.b)
 • E-fatura uygulamasının geleceği
 • Özel entegrasyon yöntemini kullanan firmaların dikkat edeceği hususlar
 • Özel entegratör firmaların hizmetleri nasıl çeşitlendi?
 • Başarılı Örnekler
 • Geleceğe Yönelik e-Dönüşüm Beklentileri

İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASI

 • E-Fatura olarak düzenlenen ihracat faturalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • İhracat E-Faturasında yer alması gereken roller
 • İhracat E-Faturasında kullanılacak senaryolar
 • Gümrük İdaresi ile E-Fatura iletişimi
 • Teknik detaylarla ihracat E-Faturaları
 • İhracatta E-Fatura uygulamasının başlangıç tarihi
 • Örnek case incelemesi
 • Yaşanması Olası Sorunlar

TAX FREE E-FATURA UYGULAMASI

 • E-Fatura olarak düzenlenen tax free faturalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Tax Free E-Faturasında yer alması gereken roller
 • Tax Free E-Faturasında kullanılacak senaryolar
 • Aracı İade Kuruluşu ve Gümrük İdaresi ile E-Fatura iletişimi
 • Teknik detaylarla Tax Free E-Faturaları
 • Tax Free E-Fatura uygulamasının başlangıç tarihi
 • Örnek case incelemesi
 • Yaşanması Olası Sorunlar

E-DEFTER UYGULAMASI

 • E-Defter Nedir?
 • E-Defter Tebliğinde en son yapılan değişikler nelerdir?
 • E-Defter Uygulamasından Yararlanmak İçin Şartlar
 • E-Defter Oluşturulması
 • Uygulamadan Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
 • E-Defter Muhafazası ve İbrazı
 • Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
 • Başvuru Süreci

E-ARŞİV UYGULAMASI

 • E-arşiv uygulaması Nedir?
 • Kimler zorunludur? Ne zaman kullanmaya başlamalıdır?
 • E-arşiv fatura uygulaması
 • E-arşiv Tebliğinde en son yapılan değişiklikler nelerdir?
 • E-faturaların irsaliye olarak kullanılması
 • Müşterilere e-mail veya diğer elektronik imkanlarla faturaların iletilmesi
 • İkinci nüshaların elektronik olarak saklanması
 • E-arşiv uygulamasında Offline çalışma modeli
 • Düzenlenen e-arşiv faturalar ile ilgili raporlama mecburiyeti
 • E-arşiv uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

E-İRSALİYE UYGULAMASI

 • E-İrsaliye uygulaması Nedir?
 • Ne zaman kullanılmaya başlanacak?
 • E-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemleri
 • Yol kontrollerinde E-İrsaliye uygulaması
 • E-irsaliye uygulaması geçiş zorunluluğu
 • E-İrsaliye uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ

 • Kapsama Girme Kosulları Nelerdir
 • Taslak Tebliğ ile gelen uygulamalar
 • Asgari Saklanması Gereken Kayıtlar
 • Satıs-Alıs Kayıtları
 • Üretim kayıtları
 • Dönem sonu-dönem bası mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları
 • İthalat-İhracat kayıtları

MALİ YÖNTEM AKADEMİ

Eğitimler için Mali Yöntem Akademi

info@maliyontem.com