info@maliyontem.com 0212 334 06 83

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS VE FİNANSAL TABLO ANALİZİ

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Finans ve muhasebe eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitim Konuları

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir? Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
 • Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi
 • Yatay Analiz
 • Dikey Analiz
 • Rasyo Analizi
 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikler

YÖNETİCİLER İÇİN VERGİ DENETİM SÜREÇLERİ

Vergi İnceleme Süreç Yönetimi

Süre: 4 Saat

Katılımcılar: Mali İşler bölümlerinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları

Eğitimin Kapsamı: Artan kamu kaynağı ihtiyacı, vergi idaresinin denetimler yoluyla vergi mükelleflerinin geneli üzerinde arttırmak istediği psikolojik etki, şirketlerin iş hacimlerinin artması, iş süreçlerinin gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşmasıyla birlikte vergi denetimlerinin de giderek daha önemli hale geldiği gözlenmektedir. Artık vergi ve vergi denetimleri şirket yönetim kurullarının gündem konularından birisidir. Bu kapsamda İdare, daha etkin ve planlı vergi denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerin şirketler üzerindeki mali ve algısal etkileri daha belirgin hissedilmektedir.

Bu nedenle, her mali işler yöneticisi için vergi denetim süreçlerinin daha iyi bilinmesi ile sürece daha etkin katılım sağlanmakta ve önemli sonuçlar doğurabilecek denetimler daha planlı ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmektedir.

Eğitimin Amacı: Eğitimimiz, mali işler yöneticilerinin, vergi inceleme süreçlerine bütüncül bir açıyla yaklaşabilmeleri ve inceleme sonrası seçenekleri açık bir şekilde tanımlayabilmelerine ilave olarak, İdare ile rutin olan iletişimden, inceleme niteliğinde olmayan yoklama ve bilgi isteme yazılarına kadar olan konular hakkında da geniş bir vizyonla değerlendirme yapabilmelerine olanak sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Eğitim Programı

 • Türkiye’de Vergi Denetimleri ve Vergi Affı Sonrası Güncel Çerçeve
 • Mali İşler Yöneticilerinin Vergi İnceleme Süreçlerindeki Rolü ve Sorumluluğu
 • Vergi İdaresinin, Vergi Denetçisinin Hak ve Yükümlülükleri
 • Mükelleflerin Hak ve Yükümlülükleri ile Mevzuattaki Yeni Değişiklikler
 • Vergi Denetimlerinde Yapıl(ma)ması Gerekenler
 • Baştan Sona Bir Vergi Denetim Sürecindeki Tüm Konuların Değerlendirilmesi
 • Denetim Sonuçlarına İlişkin Alınabilecek Tüm Aksiyonların Değerlendirilmesi

CFO’LARA ÖZEL MALİ YÖNTEM GÜNDEMİ

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Mali İşler ve Finans Yöneticileri

Günümüz iş dünyasında Mali İşler ve Finans Birimi’nden artan beklentiler, CFO pozisyonunun sorumluluklarını her geçen gün biraz daha arttırmakta, ajandalarına birçok yeni kavramın eklenmesine yol açmaktadır.

CFO’lar bir yandan giderek artan yasal gereklilik ve yönetim ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken bir yandan da şirkete daha fazla değer katabilecek stratejilerin belirlenmesinde etkin rol almaktadırlar.

Bu yoğunluk içinde CFO’ların üstlenmiş olduğu görevin zorluğunun farkındayız…

Sizlere, stratejik kararlarınızı belirlerken önemli olabilecek, denetim, vergi ve muhasebe alanındaki güncel mevzuat değişikliklerini aktarmak, doğru bilgiye ulaşmanızı kolaylaştırmak istiyoruz.

Bu amaçla konusunda uzman yöneticilerimizin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, sizin için önemli olduğunu düşündüğümüz güncellenmiş yeni konularla sizlerle olmak üzere.

Gündem Konularımız

 • Teşvik sistemindeki son değişiklikler
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük vergisel kolaylıklar
 • Vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimi
 • Nakit sermaye artırımlarında vergi indirimi
 • KDV iadesinde ve uygulamalarındaki yenilikler
 • Artırımlı teminat uygulaması
 • Konut satışlarında yıl içinde nakden iade
 • Teşvikli yatırımların inşaat KDV’lerinin indirimi
 • Vergi incelemesinde dikkat edilecek hususlar
 • «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu» ve Şirketlere getirdiği yükümlülükler