info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Elektronik Denetim Eğitimlerimiz

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: YMM ve SMMM’ler, Bağımsız Dış Denetçiler, İç Denetçiler, Muhasebe Denetçileri, muhasebe departmanı çalışanları ve Excel merakı olup geliştirmek isteyenler için, bilgisayar destekli muhasebe denetimi alanında önemli bir eğitimdir.

Eğitimin Kapsamı: Veri tabanlarından alınan düzensiz ham verilerin Excel’de denetime hazır hale getirilmesi (tek sütunda yer alan verileri anlamlı biçimde ayrıştırılması, anahtar olarak belirlediğimiz verilerin anlamlı bir biçimde diğer satırlara dağıtılması, hazırlanan formüllere belli aşamalardan sonra Özel Yapıştır işlevi uygulanarak Excel’in etkin kullanılması, bir metin parçasının düzenli sayıya veya tarihe dönüştürülmesi, “.txt” ve “.csv” formatındaki dosyaların özellikleri ve Excel’e aktarılması, karmaşıklaşan tabloları formül yazarken kolayca kullanabilmek için Alan Adları oluşturma ve bunları dinamik hale getirerek dinamik grafikler ile analiz edebilme)

Denetim faaliyetinde kullanılacak temel Excel çalışmaları (yevmiye kayıtlarında karşılıklı çalışan hesapların tek bir satırda toplanarak kolayca analiz yapılabilmesi, yasal defterlerde mükerrer kayıtların ve atlanan yevmiyelerin bulunması, sütunları bir araya getirebilme, denetimin vazgeçilmezi olan Birleştir, Düşeyara, Kaçıncı, İndis ve Alt toplam işlevlerinin kullanımı, satıcı cari hesabındaki ilişkili kişilerin denetimi, transfer fiyatlandırmasına ilişkin kontroller, standart sapması yüksek kayıtların tespiti, mizan oluşturma, adat hesaplama, netten brüte ücret ve gelir vergisi hesaplamaları, hedef ara ile netten brüte ücret hesabı, iki tarih arasındaki gün, ay ve yılların sayısını hesaplama, bankalardan alınan hesap ekstreleriyle işletme kayıtlarını karşılaştırma, özet satış rakamları tablosu oluşturma, birden çok ölçüte uyan hücreleri sınıflandırarak toplama, Çoketopla işlevi ve PivotTable ile özet satış rakamları tablosu oluşturma, koşullu biçimlendirme işleviyle satış rakamlarının analizi, kaydi ve fiili envanter sonuçlarının karşılaştırılması)

Mali tabloları Excel’de analize hazırlama (karşılaştırmalı tablolar analizi, eğilim yüzdeleri analizi, dikey yüzde analizi, likidite oranları, mali yapı oranları, varlık kullanım oranları, karlılık oranları ve mini grafiklerle analiz)

Denetime özgü ileri düzey Excel uygulamaları hazırlama (Benford Yasası, Monte Carlo Simülasyonu, doğrusal programlama ile randıman analizi (çözücü eklentisinin kullanımı), doğrusal regresyon ile tahmin, makrolarla çoklu hedef ara oluşturup netten brüte ücret hesaplama, e-posta ile tek seferde birden fazla kişi veya kurumdan bilgi talep etme)

YÖNETİCİLER İÇİN VERGİ DENETİM SÜREÇLERİ

Vergi İnceleme Süreç Yönetimi

Süre: 4 Saat

Katılımcılar: Mali İşler bölümlerinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları

Eğitimin Kapsamı: Artan kamu kaynağı ihtiyacı, vergi idaresinin denetimler yoluyla vergi mükelleflerinin geneli üzerinde arttırmak istediği psikolojik etki, şirketlerin iş hacimlerinin artması, iş süreçlerinin gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşmasıyla birlikte vergi denetimlerinin de giderek daha önemli hale geldiği gözlenmektedir. Artık vergi ve vergi denetimleri şirket yönetim kurullarının gündem konularından birisidir. Bu kapsamda İdare, daha etkin ve planlı vergi denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerin şirketler üzerindeki mali ve algısal etkileri daha belirgin hissedilmektedir.

Bu nedenle, her mali işler yöneticisi için vergi denetim süreçlerinin daha iyi bilinmesi ile sürece daha etkin katılım sağlanmakta ve önemli sonuçlar doğurabilecek denetimler daha planlı ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmektedir.

Eğitimin Amacı: Eğitimimiz, mali işler yöneticilerinin, vergi inceleme süreçlerine bütüncül bir açıyla yaklaşabilmeleri ve inceleme sonrası seçenekleri açık bir şekilde tanımlayabilmelerine ilave olarak, İdare ile rutin olan iletişimden, inceleme niteliğinde olmayan yoklama ve bilgi isteme yazılarına kadar olan konular hakkında da geniş bir vizyonla değerlendirme yapabilmelerine olanak sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Eğitim Programı

  • Türkiye’de Vergi Denetimleri ve Vergi Affı Sonrası Güncel Çerçeve
  • Mali İşler Yöneticilerinin Vergi İnceleme Süreçlerindeki Rolü ve Sorumluluğu
  • Vergi İdaresinin, Vergi Denetçisinin Hak ve Yükümlülükleri
  • Mükelleflerin Hak ve Yükümlülükleri ile Mevzuattaki Yeni Değişiklikler
  • Vergi Denetimlerinde Yapıl(ma)ması Gerekenler
  • Baştan Sona Bir Vergi Denetim Sürecindeki Tüm Konuların Değerlendirilmesi
  • Denetim Sonuçlarına İlişkin Alınabilecek Tüm Aksiyonların Değerlendirilmesi

Eğitimler için Mali Yöntem Akademi

info@maliyontem.com