info@maliyontem.com 0212 334 06 83

DÖNEM SONU VERGİ MUHASEBE EĞİTİMLERİ

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Şirketlerin Mali İşler ve Finans bölümlerinde çalışan yöneticiler, CFO’lar, vergi ve denetim uzmanları ile uygulayıcıları

Eğitimin Kapsamı: Kurumlar Vergisi mükelleflerine dönem sonu itibariyle vergi matrahlarının tespitine yönelik olarak aktifte ve pasifte yer alan varlık ve yükümlülüklerin nasıl değerleneceği ve dönem sonu işlemleri açıklanmaktadır. Eğitimimizde, ilgili yıla ait kurum kazançları için hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi öncesinde, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular hakkında önemli hatırlatmalar yapmayı ve bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz. Vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek masrafların neler olduğu ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Eğitim Programı

 • Dönem İçinde Gerçekleşen veya Yürürlüğe Giren Uygulamalar
 • Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
 • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
 • Yatırım İndiriminde Son Durum
 • Ar-Ge İndirimi
 • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
 • Örtülü Sermaye Müessesesi
 • Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Önemli Hatırlatmalar
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları
 • Sabit kıymet aktifleştirmesinde faiz ve masrafların durumu
 • Amortismanlar
 • Şüpheli alacak karşılığı uygulaması
 • Değersiz alacak, vazgeçilen alacaklar
 • Menkul kıymetlerin değerlenmesi
 • Yenileme fonu uygulaması
 • Dövizli hesapların değerlemesi
 • Serbest bölgelerden elde edilen kazançların durumu
 • Kanunen kabul edilmeyen giderler
 • Stokların maliyet tespiti
 • Kar dağıtımı

BEYANNAME HAZIRLAYANLAR İÇİN TEMEL DÜZEY MUHASEBE & VERGİ

Süre: 1 gün (8 Saat)

Katılımcılar: Şirketlerin vergi beyannamelerinin hazırlanmasından sorumlu olan muhasebe uzmanları ve yöneticileri

Eğitimin Kapsamı: Günümüz iş ortamında, şirketlerin beyannamelerini hazırlayan muhasebe ekipleri oldukça önemli bir sorumluluk taşımakta ve sürekli değişen mevzuat çerçevesinde kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar.

Eğitimimizde, kurumlar vergisi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması süreçleri ile ilgili özellik arz eden hususlar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunulacaktır.

Eğitimin Amacı: şirketlerin beyannamelerinin hazırlanmasından sorumlu olan muhasebe uzmanlarına ve yöneticilerine karşılaştıkları özellikli konuların çözümünde destek olmak ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir.

Bu eğitim ile katılımcıların beyanname düzenlerken başvurmaları gereken temel düzey vergi ve muhasebe bilgileri sunulmak sureti ile yapılan iş ve işlemlerin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve operasyonun vergi ve muhasebe uygulamaları açısından bütününü görebilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

 • Geçici Vergi Beyannamesi İle İlgili Önem Arz Eden Hususlar
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi İle İlgili Önem Arz Eden Hususlar
 • KDV I ve KDV II Beyannamesi İle ilgili Önem Arz Eden Hususlar
 • Muhtasar Beyanname İle ilgili Önem Arz Eden Hususlar
 • Damga Vergisi Beyannamesi İle ilgili Önem Arz Eden Hususlar
 • Örnek Uygulamalar

İLERİ DÜZEY VERGİ UYGULAMALARI

Süre: 2 Gün

Katılımcılar: Mali İşler ve Finans bölümlerinde çalışan üst düzey yöneticiler, CFO’lar, Mali İşler Müdürleri, Vergi Müdürleri, Denetim Müdürleri, Vergi uzmanları

Eğitimin Kapsamı: İleri Düzey Vergi Uygulamaları eğitimimizde Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, vergi sorumlulukları, vergi cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları ile mevzuatta değişen güncel vergi uygulamaları ve pratikte gerçekleşen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimin Amacı: Katılımcılarımızı, vergi mevzuatının özellikli konuları ve güncel uygulamalar hakkında bilgilendirmektir.

Eğitim Programı

 • Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar
 • Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları
 • Kurumlar Vergisi İndirim ve İstisnalar
 • Vergi Tekniğinde Özellikli Konular
 • İndirimli Kurumlar Vergisi, Ar-Ge ve Teşvik Mevzuatı
 • Yatırım İndiriminde Son Durum
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
 • Vergi Hukukunda Süre Kavramı, Sürelerin Hesaplanması, Süreyi Uzatan Durumlar ve Mücbir Sebepler
 • Vergiyi Doğuran Olay ve Vergi Beyannameleri
 • Tevsik Edici Belgeler
 • Değerleme Ölçüleri
 • Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: İnşaat sektöründe muhasebe, vergi ve finansman birimlerindeki yöneticiler ve çalışanlar, ayrıca vergi konusunda bakış açısını genişletmek isteyen tüm yönetici ve denetçiler

Eğitimin Kapsamı: Ülkemizde inşaat ve gayrimenkul sektörü ekonomik büyümenin ana lokomotiflerinden bir tanesi konumundadır.

Dünya ölçeğinde taahhüt yapan uluslararası deneyime sahip şirketler her gün yeni ve büyük tutarlı işler kazanmaktadır.

İnşaat şirketlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaptıkları işlerin teknik boyutları, süresi, işin tanımı, ihale usulleri, ortaklık yapıları, vergilendirme koşulları özellikle önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Yıllara yaygın olarak yapılan işler kadar, aynı yıl içinde biten işler, KDV oranları ve tevkifatı, iade süreçleri, hakkediş uygulamaları, kamuya yapılan işler vergi mevzuatında özel olarak düzenlenmektedir.

Bir günlük eğitim süresince inşaat şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı inşaat işlerinde karşılaştıkları konular programda sunulan başlıklar altında incelenecektir.

Eğitimin Amacı: Eğitimimizde, yurt içinde ve yurt dışında inşaat işleriyle uğraşan mükelleflerin karşılaştıkları vergisel konulara ilişkin özellikli durumlar incelenerek katılımcılara bu konuda temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Eğitim Programı

 • İnşaat İşlerinde İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıkların Durumu
 • Gelir Vergisinde İnşaat Sektörünü İlgilendiren Düzenlemeler
 • Yıllara Yaygın Taahhüde Dayalı İnşaat ve Onarım İşleri
 • Özel İnşaat İşleri
 • Özel İnşaat İşlemlerinde Kazanç Tespiti ve Beyanı
 • Yurtdışında Yapılan İnşaat İşlerinde Vergileme ve Özellik Arz Eden Haller
 • Yurt Dışında Oluşan Zararlar ve Ödenen Vergilerin Mahsubu
 • Ortak Giderlerin Dağıtım Mekanizması
 • Belge Düzeni ve Raporlama
 • İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 • İnşaat İşlerinde Damga Vergisi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Maliyet
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Gelir/KV Stopajı
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
 • İnşaat İşlerinde Vergi İncelemesi ve Özellikli Durumlar
 • İnşaat İşlerinde İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıkların Durumu

FİNANSMAN KARARLARINDA VERGİ BİLGİSİ NASIL KATMA DEĞER YARATIR

Süre: 4 Saat

Katılımcılar: Şirketlerin Mali İşlerden sorumlu yöneticileri, Vergi, Muhasebe ve Mali İşler müdür ve personeli

Eğitimin Kapsamı: Ekonomide hareketliliğin devam ettiği, yeni yatırım kararlarının alındığı fakat diğer yandan da vergi incelemelerinin yoğunlaştığı ve önemli cezalarla sonuçlandığı bu dönemde, şirket yöneticilerinin vergi konularında farkındalık sahibi olması daha da önemli hale gelmiştir.

Eğitimimizde stratejik iş kararlarından olan finansman yönetimi hakkında yöneticilerin karşısına çıkması muhtemel vergisel konulardan ve vergisel etkilerinden bahsedeceğiz.

Eğitimin Amacı: Eğitimimiz, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, vergisel risk ve avantajlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

 • Finansman Modelleri
 • Kredi yoluyla finansman
 • Yabancı bankalardan yapılan borçlanmalar
 • Türkiye’deki bankalardan yapılan borçlanmalar
 • Grup şirketlerinden yapılan borçlanmalar
 • Nakit havuzlarından borçlanmalar
 • Sermaye ve sermaye benzeri araçlar ile finansman
 • Nakit artırılan sermaye için faiz indirimi
 • Finansman Modellerinin Vergi Etkileri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi
 • Dolaylı vergiler
 • Damga vergisi
 • KKDF
 • Örtülü sermaye kuralları
 • Transfer fiyatlandırması kuralları

AR-GE VE İNAVASYON’DA YENİ DÖNEM

Süre: 1 Gün (8 Saat)

Katılımcılar: Teknokentler, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri olan firmaların muhasebe ve insan kaynaklarında çalışan personel, Ar-Ge teşvikleri konusunda bilgi almak isteyenler

Eğitimin Kapsamı: Ülkemizde AR-GE ve inovasyona verilen önem son yıllarda çok ciddi şekilde artmıştır. Çağımız bilgi çağı olup, rekabet gücünü artırabilmenin ve ilerlemenin yolu bilgiye hükmedebilmekten geçmektedir.

Bu farkındalık çerçevesinde araştırma ve geliştirme konusunda ülkemizde vergisel ve diğer teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir.

Bir günlük eğitim süresince girişimci ve AR-GE şirketlerine sağlanan vergisel ve diğer teşvikler programda sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

Eğitimin Amacı: Eğitimimizde, ülkemizde AR-GE uygulamaları vergisel konulara ilişkin olarak özellikli durumlar mevzuatta meydana gelen değişiklikler ışığında incelenerek katılımcılara bu konuda temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Eğitim Programı

 • AR-GE Faaliyetlerine Genel Bakış
 • 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu; İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
 • Tekno-girişim Sermaye Destekleri
 • 5746 Sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun: İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
 • AR-GE ve Tasarım İndirimi ve Muhasebesinde Özellikli Konular
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviği
 • Sigorta Prim Desteği
 • Damga Vergisi ve Gümrük Vergisi İstisnası
 • Temel Bilimler Desteği
 • 5520 Sayılı Kanun Kapsamında Proje Bazlı Desteklerle İlgili Mali Konular
 • AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin Kuruluş ve İzleme Süreçleri
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
 • Sınai Mülkiyet Haklarında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası
 1. TEŞVİK SİSTEMİ
 • Mevzuat
 • Teşvik Sisteminin Amacı
 • Genel Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları
 • Bölgesel Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Stratejik Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Öncelikli Yatırım Konuları
 • Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar & 4. Bölge Desteklerinden Yararlanabilecek Orta-Yüksek Teknoloji Yatırımları
 1. PROJE BAZLI (SÜPER) TEŞVİKLER
 2. CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLERİ
 3. DESTEK UNSURLARI
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve İadesi
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Vergi İndirimi
 • Yatırım Döneminde Vergi İndirimi
 • İşletme Döneminde Vergi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği
 • Emlak Vergisi Desteği
 • Damga Vergisi Desteği
 • Belediye Gelirleri Desteği
 1. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 
 • Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite
 • Yatırım Süresi
 • Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar
 • Yatırım Cinsleri
 • Kullanılmış Makine Teçhizat ve Komple Tesis İthali
 • İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi Değişikliği
 • Başlamış İşlemler ve Mahrece İade
 • Teminatlı İşlemler
 • Devir, Satış, İhraç ve Kiralama
 • Yatırımların Nakli
 • Finansal Kiralama İşlemleri
 • Sıkça Sorulan Sorular
 1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜREÇLERİ
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapama Süreci

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TEMEL İLKELERİ

Süre: 1 Gün (8 Saat)

Katılımcılar: Bir grup bünyesindeki şirketlerin Mali İşler yönetici ve çalışanları

Eğitimin Kapsamı: Eğitimimiz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen Transfer Fiyatlandırması düzenlemelerine ilişkin temel ilkelere değinerek, mükelleflerin gerek belgelendirme gerekse mevcut transfer fiyatlandırması politikaları ile bağlantılı olarak dikkat etmeleri gereken hususları içerecektir.

Eğitimin kapsamı, dünyada ve Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması uygulamalarının temel yapı taşlarını tartışmaya yöneliktir. Ayrıca güncellenen OECD yaklaşımları ve son yıllarda Türk Vergi İdaresi’nin Transfer Fiyatlandırması konularına bakış açıları farklı durum çalışmaları ile anlatılacaktır.

Eğitimin Amacı: katılımcılarımızı sadece Transfer Fiyatlandırması mevzuatı hakkında bilgilendirmek değil, günümüzde oldukça sıcak bir konu olan Transfer Fiyatlandırması gündemini farklı boyutları ile ele almaktır.

Eğitim Programı

Transfer Fiyatlandırması Nedir?

 • Rehber ve kaynaklar, yasal düzenlemeler
 • İlişkili kişi kavramı
 • Emsallere uygunluk kavramı
 • Fiyat ve kârlılık kapsamında transfer fiyatı
 • Risk ve getiri arasındaki ekonomik bağ
 • Transfer fiyatının etkisi (örnek çalışma)

İşlev, Risk ve Varlık Analizi Nedir?

 • İşlev, risk ve varlık analizi neden yapılıyor?
 • Şirket profiline göre işlev, risk ve varlıkların tespiti
 • Tipik işlev ve riskler nelerdir?
 • Sektörel verilerin transfer fiyatlandırmasındaki önemi

Ekonomik Analiz Süreçleri

 • Geleneksel yöntemler – kapsam ve süreç
 • Kârlılığa dayalı yöntemler – kapsam ve süreç
 • Uygun yöntemin seçilmesi
 • Karşılaştırılabilirlik nasıl sağlanır?
 • Emsal veri bulma ve değerlendirme süreci

Raporlama

 • Dokümantasyon zorunlulukları
 • Transfer fiyatlandırması formu
 • Transfer fiyatlandırması raporu – kapsam ve önemi

MUHASEBECİLER İÇİN VERGİ MUHASEBESİ

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Temel düzey muhasebe bilgisine sahip, kurumlar vergisi ve diğer beyannamelerin hazırlanmasında görev alan mali işler çalışanları

Eğitimin Kapsamı: Günümüz iş ortamında, şirketlerin muhasebe ve finans yöneticileri ekonomideki ve mevzuattaki hızlı değişimler nedeniyle çok farklı boyutta konular ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Ticari kardan mali kara geçiş, kurum kazancının tespitinde giderlerin analizi, kanunen kabul edilmeyen giderler, örtülü sermaye uygulamaları, amortisman uygulamaları, dönem sonu işlemleri ve vergi hesaplarında özellik arz eden hususlar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimin Amacı: şirketlerin muhasebe ve finans yöneticilerine vergi ve muhasebe uygulamasında karşılaştıkları özellikli konuların çözümünde destek olmak ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir.

Bu eğitim ile katılımcıların ileri düzeyde vergi ve muhasebe bilgisine sahip olmaları yanında, yapılan iş ve işlemlerin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve operasyonun vergi ve muhasebe uygulamaları açısından bütününü görebilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

 • Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
 • Kurum Kazancının Tespitinde Giderlerin Analizi
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Örtülü Sermaye Uygulamaları
 • Amortisman Uygulamaları
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Vergi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA SIK YAPILAN HATALAR, RİSKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Şirketlerinde personel, bordro, muhasebe, insan kaynakları ve sosyal güvenlik uygulamalarından sorumlu olan Yöneticiler ve Uzmanlar ile İnsan Kaynakları, Personel ve Bordro Birimi Yönetici ve Uzmanları, Şirket Avukatları, Mali Müşavirler.

Eğitim Konuları

 • İşyeri tescil/açılış işlemlerinde yapılan hatalar
 • Alt işveren uygulamalarında yapılan hatalar
 • Çalışanların sosyal güvenliğinde yapılan hatalar
 • Gider Pusulası ile gerçek kişilere yapılan ödemelerden kaynaklanan hatalar
 • Şirket ortaklarının sigortalılığında yapılan hatalar
 • Yabancıların sosyal güvenliğinde yapılan hatalar
 • Sigortalı işe giriş bildirgelerinde yapılan hatalar
 • Sigortalı işten çıkış bildirgelerinde yapılan hatalar
 • İstirahatli sigortalıların çalışmazlık bildirimlerinde yapılan hatalar
 • SGK eksik gün nedenlerinin/kodlarının seçiminde, belgelendirme ve bildiriminde yapılan hatalar
 • Prime esas kazançların (SGK Matrahı) tespitinde yapılan hatalar
 • Prime tabi ödemelerin tahakkuk zamanında yapılan hatalar
 • SGK prime esas kazanç istisnalarının uygulamasında yapılan hatalar
 • SGK sarkan/devreden matrah uygulamasında yapılan hatalar
 • İşe iade kararlarının SGK uygulamasında yapılan hatalar
 • Sigorta prim teşviklerinde yapılan hatalar
 • SGK denetimlerinde yapılan hatalar
 • Sosyal güvenlik yönünden işyeri kayıt ve belgelerinin düzenlenmesinde yapılan hatalar

Mali Yöntem Akademi

akademi@maliyontem.com