info@maliyontem.com 0212 334 06 83

TEMEL DÜZEY MUHASEBE

Süre: 2 Gün

Katılımcılar: Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm mali işler çalışanları

Eğitimin Kapsamı: İşletmelerin kuracakları muhasebe sistemi, işletmenin mevcudiyetinin sağlıklı bir şekilde devamını belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır. Zira yaşanan birçok örnekte olduğu gibi, üretim, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler muhasebede yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşılaşabilmektedirler. Ayrıca iş ortamında, şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarındaki çalışanlar günlük iş yoğunluğu nedeniyle yapmış oldukları işlemlerin amacını ve muhasebe teorisindeki gerekliliğini tam olarak yorumlayamama problemi ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu nedenle, işletmelerin muhasebe uygulamalarında dikkate alınacak her bir işlemin vergi ve raporlamaya etkisinin hesaplamaya katılması, doğru mali tablolar ve dolayısıyla doğru vergi hesabının ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir.

Eğitimin Amacı: şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanların muhasebe uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümünde destek olmak ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir. Bu eğitim ile katılımcıların temel düzeyde vergi ve muhasebe bilgisine sahip olmaları yanında, yapılan iş ve işlemlerin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve operasyonun vergi ve muhasebe uygulamaları açısından bütününü görebilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

 • Muhasebeye Giriş
 • Muhasebenin temel ilkeleri
 • Belge ve kayıt düzeni
 • Yasal defterler
 • Mali tabloların düzenlenmesine ilişkin hususlar
 • Tek Düzen Hesap Planının İşleyişi – Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları
 • Aktif hesaplar
 • Dönen varlıklar
 • Duran varlıklar
 • Pasif hesaplar
 • Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar
 • Öz kaynaklar
 • Gelir Tablosu hesapları
 • Maliyet hesapları
 • Uygulama Örneği (Monografi)

TEMEL DÜZEY VERGİ UYGULAMALARI

Süre: 1 Gün

Katılımcılar: Şirketlerin Mali İşler ve Finans bölümlerinde görevli personel, CFO’lar, vergi ve denetim uzmanları

Eğitimin Kapsamı: Temel Düzey Vergi Uygulamaları eğitimimizde; Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, vergi beyannameleri ve mevzuatta değişen güncel vergi uygulamaları ve pratikte gerçekleşen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimimizin amacı: Katılımcılarımızı, Vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konular hakkında bilgilendirmektir.

Eğitim Programı

 • Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar
 • Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları
 • Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
 • Vergiyi Doğuran Olay
 • Vergi Beyannameleri
 • Tarh Çeşitleri ve Zaman Aşımı Kavramı
 • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler
 • Tevsik Edici belgeler
 • Değerleme Ölçüleri
 • Vergi Cezaları
 • Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 • Kurum Kazancının Tespiti
 • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
 • Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar
 • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları

TÜRK VERGİ VE MUHASEBE SİSTEMİ

Süre: 3 Gün

Katılımcılar:

Vergide temel kavramlar, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre temel mali tablolar, mali tablo kalemlerinin açıklanması, TTK ve VUK’a göre defter tutma ve vergi muhasebesi konularının ele alındığı üç günlük Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi eğitimimiz, şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışan profesyonellere ve serbest olarak muhasebecilik mesleği ile uğraşanlara yöneliktir.

Eğitim Konuları

I – Genel Muhasebe

 • Tanımı, Amacı, Önemi, Muhasebenin Temel Kavramları, Mali Tablolar İlkeleri, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunumu
 • TTK’na göre Defter Tutma
 • VUK’na göre Defter Tutma
 • Hesapların İşleyişi
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Öz Kaynaklar
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Maliyet Hesapları

II-Vergi Muhasebesi

 • Defterler
 • Belgeler
 • Gelir Vergisi Kesintileri
 • Kurumlar Vergisi
 • Damga Vergisi
 • İthalde Alınan Vergi, Resim ve Fonlar
 • Katma Değer Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi

Mali Yöntem Akademi

akademi@maliyontem.com