info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Blog Archives

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2022 tarihli ve E-11355271-120-24598 sayılı özelge İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Emeklilik ve Hayat A.Ş.’den 5 yıllık tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası yaptırdığınızı, hayat sigortasına yaptığınız ödemenin gelir vergisinden düşülmesi için çalışmakta olduğunuz işyerinize başvuru yaptığınız ancak işyeriniz tarafından gelir vergisinden düşülmediğini belirtilerek yaptığınız ödemenin gelir vergisi matrahından indirilip

7 Mayıs 2022
Yorum yapılmamış

İlgi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21 03.2022 TARİHLİ VE E-62030549-120-313046 sayılı Özelgesi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin turizm alanında faaliyette bulunduğu, ayrıca şirket aktifine kayıtlı kira geliri elde etme amaçlı mesken nitelikli gayrimenkullerin olduğu belirtilerek, söz konusu gayrimenkullere ilişkin ödemiş olduğunuz değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda

7 Mayıs 2022
Yorum yapılmamış

Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin I/C-2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje Hizmetleri Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri

25 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca, İhracat Genelgesini “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD dolan” ibareleri” 15.000 ABD doları” olarak değiştirilmiş olup değişikliğin yürürlülük tarihi 25.04.2022 olarak

25 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin turizm alanında faaliyette bulunduğu, ayrıca şirket aktifine kayıtlı kira geliri elde etme amaçlı mesken nitelikli gayrimenkullerin olduğu belirtilerek, söz konusu gayrimenkullere ilişkin ödemiş olduğunuz değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta

22 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

MALİYE BAKANLIĞI – Basın Açıklaması – 21 Nisan 2022  Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin

21 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi

19 Nisan 2022
Yorum yapılmamış