info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Genel

22 Temmuz 2022
Yorum yapılmamış

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde ile yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına imkân veren düzenleme yürürlüğe girmiş

22 Temmuz 2022
Yorum yapılmamış

Tecil Faizi 21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:C Sıra No:6 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı %15’ten %24’e çıkarılmış ve tecil faizi oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

7 Mayıs 2022
Yorum yapılmamış

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2022 tarihli ve E-11355271-120-24598 sayılı özelge İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Emeklilik ve Hayat A.Ş.’den 5 yıllık tek prim ödemeli ödüllü hayat sigortası yaptırdığınızı, hayat sigortasına yaptığınız ödemenin gelir vergisinden düşülmesi için çalışmakta olduğunuz işyerinize başvuru yaptığınız ancak işyeriniz tarafından gelir vergisinden düşülmediğini belirtilerek yaptığınız ödemenin gelir vergisi matrahından indirilip

7 Mayıs 2022
Yorum yapılmamış

İlgi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21 03.2022 TARİHLİ VE E-62030549-120-313046 sayılı Özelgesi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin turizm alanında faaliyette bulunduğu, ayrıca şirket aktifine kayıtlı kira geliri elde etme amaçlı mesken nitelikli gayrimenkullerin olduğu belirtilerek, söz konusu gayrimenkullere ilişkin ödemiş olduğunuz değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda

25 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin I/C-2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje Hizmetleri Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri

25 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca, İhracat Genelgesini “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD dolan” ibareleri” 15.000 ABD doları” olarak değiştirilmiş olup değişikliğin yürürlülük tarihi 25.04.2022 olarak

22 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin turizm alanında faaliyette bulunduğu, ayrıca şirket aktifine kayıtlı kira geliri elde etme amaçlı mesken nitelikli gayrimenkullerin olduğu belirtilerek, söz konusu gayrimenkullere ilişkin ödemiş olduğunuz değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta